Skip to main content

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Έγγραφα ΜΠΚΕ

ΜΠΚΕ για την Ελλάδα (στα αγγλικά)

Στόχος της ΜΠΚΕ είναι να αξιολογήσει και να βελτιστοποιήσει τις πιθανές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού, και να υλοποιήσει μέτρα μετριασμού ώστε αυτές να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές και να ενισχύσει τις θετικές συνέπειες. Η ΜΠΚΕ περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα, μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις που θα οικοδομηθούν κατά την κατασκευαστική φάση του έργου, όπως οδοί πρόσβασης και εργοτάξια, καθώς και λειτουργικές εγκαταστάσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί με την λήξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Η ΜΠΚΕ εκπονήθηκε με τη συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και σε συμμόρφωση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτκές, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Τις πρακτικές αυτές έχει υιοθετήσει ο ΤΑΡ με σκοπό να βελτιστοποιήσει τις θετικές επιπτώσεις του εγχειρήματος.

Η υποβολή της τελικής ΜΠΚΕ αποτελεί την κατάληξη μακράς συνεργασίας του ΤΑΡ με τις ελληνικές αρχές, μία διαδικασία που ξεκίνησε από το 2010 και την υποβολή της Έκθεσης Οριοθέτησης Περιεχομένου και της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το δυτικό τμήμα του TAP στην Ελλάδα, καθώς και την  Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου για το ανατολικό τμήμα. Τον Ιούλιο του 2013, το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ολοκλήρωσε τον έλεγχο πληρότητας του ΜΠΚΕ του ΤΑΡ και ενέκρινε την έναρξη της επίσημης διαδικασίας ενημέρωσης. Έπειτα από την έγκριση της ΜΠΚΕ, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν την απόφασή τους για Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, απαραίτητη για να ξεκινήσει ο ΤΑΡ τις κατασκευαστικές εργασίες.

Ο Ρίκαρντ Σκούφιας, Διευθυντής Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου για την Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την υποβολή. Συνιστά την κατάληξη πολλών χρόνων επίπονης εργασίας από Έλληνες και ξένους ειδικούς, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τοπικές κοινότητες κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκατοντάδες συναντήσεις που πραγματοποίησε ο ΤΑΡ με τοπικές κοινότητες και ειδικούς κατά μήκος της όδευσης του αγωγού για να αφουγκραστεί τις απόψεις τους, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να διατηρήσουμε έναν ανοιχτό και διαφανή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διάλογος που θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του κοινού για την ΜΠΚΕ ώστε να μοιραστούμε τα ευρήματα και τις σκέψεις μας αναφορικά με τους τρόπους βελτιστοποίησης της παρουσίας του ΤΑΡ κατά μήκος του διαδρόμου του αγωγού. Οι θέσεις και τα σχόλια των κοινοτήτων αυτών θα ενσωματωθούν στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Συνολικά, η διαδικασία ενημέρωσης του κοινού θα περιλαμβάνει συναντήσεις τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και περισσότερες από 100 συναντήσεις σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων».

Οι δημόσεις συναντήσεις ενημέρωσης εν τέλει πραγματοποιήθηκαν από μία κοινή ομάδα αποτελούμενη από εργολήπτες του ΤΑΡ (E.ON New Build and Technology), τοπικούς υπεργολάβους (ΑΣΠΡΟΦΟΣ, Exergia) και εκπροσώπους του ΤΑΡ, από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου 2013. Σχετική ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες για τις συναντήσεις (τόπος και χρόνος) κοινοποιήθηκε στα τοπικά και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ.  

Επίσης, η πλήρης ΜΠΚΕ σε έντυπη μορφή βρίσκεται σε δημόσια θέα σε όλους τους επηρεαζόμενους δήμους κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, ενώ αντίγραφο της Μη Τεχνικής Περίληψης της ΜΠΚΕ βρίσκεται επίσης σε δημόσια θέα στα κοινοτικά κέντρα όλων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. Εξάλλου, σφραγισμένα κυτία και φύλλα σχολιασμού διατέθηκαν μαζί με τα έγγραφα της ΜΠΚΕ ώσετε να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα υποβολής σχολίων. 

 

ESIA Greece Coverpage and Disclaimer [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.02 MB)

ESIA Greece Table of Contents [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (281.29 KB)

ESIA Greece Document guide [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (610.33 KB)

ESIA Greece Section 0 - Non technical summary [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.02 MB)

ESIA Greece Section 1 - Introduction [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (556.13 KB)

ESIA Greece Section 2 - Project Justification [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (17.99 MB)

ESIA Greece Annex 1 - Supplementary Project Development Information [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.57 KB)

ESIA Greece Annex 1.1 - Route Alternatives Appraisal Indicators [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (698.95 KB)

ESIA Greece Annex 1.2 - Overview Map of TAP Alternatives [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.12 MB)

ESIA Greece Section 3 - Legislative and Policy Framework [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (382.2 KB)

ESIA Greece Annex 2 - Greek National Legislative Framework [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (317.92 KB)

ESIA Greece Section 4 - Project Description [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4 MB)

ESIA Greece Annex 3 - Project Description Figures and Maps [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (189.99 KB)

ESIA Greece Annex 3.1 - Overview Map of TAP [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (834.24 KB)

ESIA Greece Annex 3.2 - Route Map of the TAP Project in Greece [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1011.62 KB)

ESIA Greece Annex 3.3. - Route Map of the TAP Project Detail [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (189.85 KB)

ESIA Greece Annex 3.3 - East - Route Map of TAP Project Detail [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (29.26 MB)

ESIA Greece Annex 3.3 - West - Route Map of TAP Project Detail [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.97 MB)

ESIA Greece Annex 3.4 - Technical Drawings, Construction Activities [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.26 MB)

ESIA Greece Annex 3.5 - Technical Drawings- Layouts and Flow Diagrams [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.21 MB)

ESIA Greece Annex 3.6 - Technical Drawings- Work Strip, Construction Methods [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.35 MB)

ESIA Greece Section 5 - ESIA Approach and Methodology [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (536.58 KB)

ESIA Greece Annex 5 - ESIA Approach and Methodology Assessment Criteria [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (646.89 KB)

ESIA Greece Section 6 - Environmental, Socioeconomic and Cultural Heritage Baseline [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (27.43 MB)

ESIA Greece Annex 4 - Baseline Maps [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (208.03 KB)

ESIA Greece Annex 4.1 - Habitats and Protected Areas [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.57 KB)

ESIA Greece Annex 4.1 - East - Habitats and Protected Areas [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (35.72 MB)

ESIA Greece Annex 4.1 - West - Habitats and Protected Areas [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.4 MB)

ESIA Greece Annex 4.2 - Landscape [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (191.08 KB)

ESIA Greece Annex 4.2 - East - Landscape [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (16.43 MB)

ESIA Greece Annex 4.2 - West - Landscape [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.67 MB)

ESIA Greece Annex 4.3 - Soil and Water [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.55 KB)

ESIA Greece Annex 4.3 - East - Soil and Water [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (26.77 MB)

ESIA Greece Annex 4.3 - West - Soil and Water [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.99 MB)

ESIA Greece Annex 4.4 - Administrative Structures [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.47 KB)

ESIA Greece Annex 4.4 - East - Administrative Structures [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.29 MB)

ESIA Greece Annex 4.4 - West - Administrative Structures [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.69 MB)

ESIA Greece Annex 4.5 - Health Services [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.55 KB)

ESIA Greece Annex 4.5 - East - Health Services [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.44 MB)

ESIA Greece Annex 4.5 - West - Health Services [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.59 MB)

ESIA Greece Annex 4.6 - Land Use and Socioeconomic Environment [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.7 KB)

ESIA Greece Annex 4.6 - East - Land Use and Socioeconomic Environment [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (28.52 MB)

ESIA Greece Annex 4.6 - West - Land Use and Socioeconomic Environment [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.15 MB)

ESIA Greece Annex 4.7 - Cultural Heritage [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.56 KB)

ESIA Greece Annex 4.7 - East - Cultural Heritage [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (24.55 MB)

ESIA Greece Annex 4.7 - West - Cultural Heritage [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.88 MB)

ESIA Greece Annex 4.8 - Geology [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (215.96 KB)

ESIA Greece Annex 4.8 - East - Geology [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.3 MB)

ESIA Greece Annex 4.8 - West - Geology [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.82 MB)

ESIA Greece Annex 6 - Baseline Supporting Studies [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.52 KB)

ESIA Greece Annex 6.1.0 - Baseline Bibliography [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (699 KB)

ESIA Greece Annex 6.2.0 - Baseline Collection Difficulties and Limitations [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (492.76 KB)

ESIA Greece Annex 6.3.0 - Supporting Materials Socioeconomic Baseline [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (17.66 MB)

ESIA Greece Annex 6.4.0 - Supporting Materials Cultural Heritage Baseline [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (653.73 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.0 - Supporting Materials Biological Baseline [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (189.77 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.1 - Flora and Vegetation Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (190.6 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.1 – East - Flora and Vegetation Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (8.86 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.1 – West - Flora and Vegetation Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (8.21 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.2 - Bear Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (189.93 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.2 - West - Bear Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (8.38 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.3 - Wolf Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.47 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.3 - East - Wolf Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (17.02 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.3 - West - Wolf Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.43 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.4 - European Souslik Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (189.57 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.4 - East - European Souslik Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.09 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.4 - West - European Souslik Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.06 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.5 - Avifauna Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.48 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.5 - East - Avifauna Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (369.67 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.6 - West - Herpetofauna Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (375.05 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.6 - Herpetofauna Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (189.71 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.6 - East - Herpetofauna Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (417.4 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.6 - West - Herpetofauna Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (375.05 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.7 - Hydrobiology Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (190.38 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.7 - East - Hydrobiology Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (7.55 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.7 - West - Hydrobiology Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.79 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.8 - Diatoms Laboratory Results [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.34 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.8 - East - Diatoms Laboratory Results [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.23 MB)

ESIA Greece Annex 6.5.8 - West - Diatoms Laboratory Results [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (766.32 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.9 - Golden Jackal Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.35 KB)

ESIA Greece Annex 6.5.9 - East - Golden Jackal Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.23 MB)

ESIA Greece Annex 6.6.0 - Supporting Materials Physical Baseline [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (190.03 KB)

ESIA Greece Annex 6.6.1 - Geology Baseline Report [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.99 MB)

ESIA Greece Annex 6.6.2 - Groundwater Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (9 MB)

ESIA Greece Annex 6.6.3 - Soils Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (9.66 MB)

ESIA Greece Annex 6.6.4 - Landscape Baseline Study [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (33.11 MB)

ESIA Greece Annex 6.6.5 - Ambient Air Quality [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (738.41 KB)

ESIA Greece Annex 6.6.6 - Ambient Noise survey [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (192.64 KB)

ESIA Greece Noise Baseline Measurements for GCS00 – Alternative Location A and B [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.85 MB)

ESIA Greece Noise Baseline Measurements for GCS01 – Alternative Location D [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.63 MB)

ESIA Greece Section 7 - Stakeholder Engagement [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (9.19 MB)

ESIA Greece Annex 7 - Stakeholder Engagement Data [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (605.06 KB)

ESIA Greece Section 8 - Assessment of Impacts and Mitigation Measures [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (11.98 MB)

ESIA Greece Annex 8 - Impact Assessment Data [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (219.03 KB)

ESIA Greece Annex 8.1 - Air Dispersion Modeling [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.93 MB)

ESIA Greece Annex 8.2 - Noise Control Study GCS00 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.25 MB)

ESIA Greece Annex 8.3 - Noise Control Study GCS01 - Alternative Location D [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.4 MB)

ESIA Greece Annex 8.4 - Soil and Subsoil [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (203.28 KB)

ESIA Greece Annex 8.5 - Solid Waste and Waste water study of the compressor stations [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (320.15 KB)

ESIA Greece Annex 8.6 - Appropriate Assessment Screening Process [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.39 MB)

ESIA Greece Annex 8.7 - Appropriate Assessment for GR1110009 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (8.75 MB)

ESIA Greece Annex 8.8 - Appropriate Assessment for GR1130006 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.57 MB)

ESIA Greece Annex 8.9 - Appropriate Assessment for GR1130009 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.38 MB)

ESIA Greece Annex 8.10 - Appropriate Assessment for GR1150001 and GR1150010 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.59 MB)

ESIA Greece Annex 8.11 - Appropriate Assessment for GR 1220002 and GR 1220010 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (7.11 MB)

ESIA Greece Annex 8.12 - HRIA Summary and Main Findings [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (247.08 KB)

ESIA Greece Section 9 - Environmental, Social and Cultural Heritage Management and Monitoring [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (727.01 KB)

ESIA Greece Section 10 - Conclusions [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (256.97 KB)

ESIA Greece Annex 9 - Official Correspondence with Authorities [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (96 MB)