Skip to main content

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Έγγραφα ΜΠΚΕ

ΜΠΚΕ για την Ελλάδα (στα ελληνικά)

Στόχος της ΜΠΚΕ είναι να αξιολογήσει και να βελτιστοποιήσει τις πιθανές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού, και να υλοποιήσει μέτρα μετριασμού ώστε αυτές να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές και να ενισχύσει τις θετικές συνέπειες. Η ΜΠΚΕ περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα, μόνιμες και προσωρινές εγκαταστάσεις που θα οικοδομηθούν κατά την κατασκευαστική φάση του έργου, όπως οδοί πρόσβασης και εργοτάξια, καθώς και λειτουργικές εγκαταστάσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί με την λήξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Η ΜΠΚΕ εκπονήθηκε με τη συνεργασία Ελλήνων και ξένων ειδικών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και σε συμμόρφωση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτκές, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Τις πρακτικές αυτές έχει υιοθετήσει ο ΤΑΡ με σκοπό να βελτιστοποιήσει τις θετικές επιπτώσεις του εγχειρήματος.


Η υποβολή της τελικής ΜΠΚΕ αποτελεί την κατάληξη μακράς συνεργασίας του ΤΑΡ με τις ελληνικές αρχές, μία διαδικασία που ξεκίνησε από το 2010 και την υποβολή της Έκθεσης Οριοθέτησης Περιεχομένου και της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το δυτικό τμήμα του TAP στην Ελλάδα, καθώς και την  Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου για το ανατολικό τμήμα. Τον Ιούλιο του 2013, το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ολοκλήρωσε τον έλεγχο πληρότητας του ΜΠΚΕ του ΤΑΡ και ενέκρινε την έναρξη της επίσημης διαδικασίας ενημέρωσης. Έπειτα από την έγκριση της ΜΠΚΕ, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν την απόφασή τους για Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, απαραίτητη για να ξεκινήσει ο ΤΑΡ τις κατασκευαστικές εργασίες.  

Ο Ρίκαρντ Σκούφιας, Διευθυντής Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου για την Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την υποβολή. Συνιστά την κατάληξη πολλών χρόνων επίπονης εργασίας από Έλληνες και ξένους ειδικούς, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τοπικές κοινότητες κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκατοντάδες συναντήσεις που πραγματοποίησε ο ΤΑΡ με τοπικές κοινότητες και ειδικούς κατά μήκος της όδευσης του αγωγού για να αφουγκραστεί τις απόψεις τους, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να διατηρήσουμε έναν ανοιχτό και διαφανή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διάλογος που θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του κοινού για την ΜΠΚΕ ώστε να μοιραστούμε τα ευρήματα και τις σκέψεις μας αναφορικά με τους τρόπους βελτιστοποίησης της παρουσίας του ΤΑΡ κατά μήκος του διαδρόμου του αγωγού. Οι θέσεις και τα σχόλια των κοινοτήτων αυτών θα ενσωματωθούν στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Συνολικά, η διαδικασία ενημέρωσης του κοινού θα περιλαμβάνει συναντήσεις τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και περισσότερες από 100 συναντήσεις σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων».

Οι δημόσιες συναντήσεις ενημέρωσης εν τέλει πραγματοποιήθηκαν από μία κοινή ομάδα αποτελούμενη από εργολήπτες του ΤΑΡ (E.ON New Build and Technology), τοπικούς υπεργολάβους (ΑΣΠΡΟΦΟΣ, Exergia) και εκπροσώπους του ΤΑΡ, από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου 2013. Σχετική ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες για τις συναντήσεις (τόπος και χρόνος) κοινοποιήθηκε στα τοπικά και εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ.  

Επίσης, η πλήρης ΜΠΚΕ σε έντυπη μορφή βρίσκεται σε δημόσια θέα σε όλους τους επηρεαζόμενους δήμους κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, ενώ αντίγραφο της Μη Τεχνικής Περίληψης της ΜΠΚΕ βρίσκεται επίσης σε δημόσια θέα στα κοινοτικά κέντρα όλων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. Εξάλλου, σφραγισμένα κυτία και φύλλα σχολιασμού διατέθηκαν μαζί με τα έγγραφα της ΜΠΚΕ ώσετε να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα υποβολής σχολίων.

 

ESIA Greece Coverpage and Disclaimer [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.83 MB)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (418.89 KB)

Οδηγός Εγγράφων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (766.02 KB)

Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.99 MB)

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (717.64 KB)

Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (19.07 MB)

Παράρτημα 1 - Συμπληρωματικές Πληροφορίες για την Ανάπτυξη του Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (308.16 KB)

Παράρτημα 1.1 - Συμπληρωματικές Πληροφορίες για την Ανάπτυξη του Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (942.65 KB)

Παράρτημα 1.2 – – Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.24 MB)

Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (457.38 KB)

Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (276.08 KB)

Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.83 MB)

Παράρτημα 3 - Χάρτες και Διαγράμματα Έργου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (176.08 KB)

Παράρτημα 3.1 – Εποπτικός Χάρτης του ΤΑΡ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (897.05 KB)

Παράρτημα 3.2 – Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ στην Ελλάδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.07 MB)

Παράρτημα 3.3 – Λεπτομερής Χάρτης Όδευσης του Έργου ΤΑΡ [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (179.63 KB)

Παράρτημα 3.3 – Ανατολικό Τμήμα - Λεπτομερής Χάρτης της Όδευσης του Έργου TAP [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.93 MB)

Παράρτημα 3.3 - Δυτικό Τμήμα - Λεπτομερής Χάρτης της Όδευσης του Έργου TAP [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.07 MB)

Παράρτημα 3.4 - Τεχνικά Σχέδια - Δραστηριότητες Κατασκευής [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.98 MB)

Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.66 MB)

Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.31 MB)

Κεφάλαιο 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (689.54 KB)

Παράρτημα 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της ΜΠΚΕ - Κριτήρια Εκτίμησης & Αξιολόγησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.63 MB)

Κεφάλαιο 6 - Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού, Βιοτικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (30.56 MB)

Παράρτημα 4 - Χάρτες Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (268.86 KB)

Παράρτημα 4.1 – Οικότοποι και Προστατευόμενες περιοχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (267.61 KB)

Παράρτημα 4.1 – Ανατολικό Τμήμα - Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (36.03 MB)

Παράρτημα 4.1 – Δυτικό Τμήμα - Οικότοποι και Προστατευόμενες Περιοχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.51 MB)

Παράρτημα 4.2 – Τοπίο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (266.86 KB)

Παράρτημα 4.2 – Ανατολικό Τμήμα - Τοπίο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (16.56 MB)

Παράρτημα 4.2 – Δυτικό Τμήμα - Τοπίο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (12.37 MB)

Παράρτημα 4.3 – Έδαφος και Νερό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (268.21 KB)

Παράρτημα 4.3 – Ανατολικό Τμήμα - Έδαφος και Νερό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (26.89 MB)

Παράρτημα 4.3 – Δυτικό Τμήμα - Έδαφος και Νερό [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (21.48 MB)

Παράρτημα 4.4 – Διοικητική Δομή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (266.44 KB)

Παράρτημα 4.4 – Ανατολικό Τμήμα - Διοικητική Δομή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.34 MB)

Παράρτημα 4.4 – Δυτικό Τμήμα - Διοικητική Δομή [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.33 MB)

Παράρτημα 4.5 – Υπηρεσίες Υγείας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (266.69 KB)

Παράρτημα 4.5 – Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.74 MB)

Παράρτημα 4.5 – Δυτικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.13 MB)

Παράρτημα 4.6 – Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (269.16 KB)

Παράρτημα 4.6 – Ανατολικό Τμήμα - Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (29.46 MB)

Παράρτημα 4.6 – Δυτικό Τμήμα - Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.76 MB)

Παράρτημα 4.7 – Πολιτιστική Κληρονομιά [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (267.25 KB)

Παράρτημα 4.7 – Ανατολικό Τμήμα - Πολιτιστική Κληρονομιά [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (24.69 MB)

Παράρτημα 4.7 – Δυτικό Τμήμα - Πολιτιστική Κληρονομιά [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.85 MB)

Παράρτημα 4.8 - Γεωλογία [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (268.71 KB)

Παράρτημα 4.8 – Ανατολικό Τμήμα – Γεωλογία [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.37 MB)

Παράρτημα 4.8 – Δυτικό Τμήμα – Γεωλογία [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (20.3 MB)

Παράρτημα 6 - Συμπληρωματικές Περιβαλλοντικές Πληροφορίες και Μελέτες Πεδίου [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (182.87 KB)

Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (685.78 KB)

Παράρτημα 6.2.0 - Δυσκολίες και Περιορισμοί κατά τη Συλλογή Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (613.84 KB)

Παράρτημα 6.3.0 - Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση του [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (24.66 MB)

Παράρτημα 6.4.0 - Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (892.03 KB)

Παράρτημα 6.5.0 - Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση του Βιολογικού Περιβάλλοντος [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (206.47 KB)

Παράρτημα 6.5.1 - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (183.04 KB)

Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (8.33 MB)

Παράρτημα 6.5.1 - Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (15.27 MB)

Παράρτημα 6.5.2 - Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (202.23 KB)

Παράρτημα 6.5.2 - Δυτικό Τμήμα – Μελέτη υφιστάμενων δεδομένων για αρκούδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (18.11 MB)

Παράρτημα 6.5.3 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λύκο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (178.04 KB)

Παράρτημα 6.5.3 - Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λύκο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (23.62 MB)

Παράρτημα 6.5.3 - Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λύκο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (14.12 MB)

Παράρτημα 6.5.4 - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (182.89 KB)

Παράρτημα 6.5.4 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.03 MB)

Παράρτημα 6.5.4 – Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Λαγόγυρο [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.93 MB)

Παράρτημα 6.5.5 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (181.83 KB)

Παράρτημα 6.5.5 - Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.05 MB)

Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.07 MB)

Παράρτημα 6.5.6 - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (176.37 KB)

Παράρτημα 6.5.6 - Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (522.26 KB)

Παράρτημα 6.5.6 - Δυτικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Ερπετοπανίδας [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (430.8 KB)

Παράρτημα 6.5.7 - Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (181.09 KB)

Παράρτημα 6.5.7 - Ανατολικό Τμήμα – Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (7.93 MB)

Παράρτημα 6.5.7 - Δυτικό Τμήμα – Υδροβιολογική Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.09 MB)

Παράρτημα 6.5.8 - Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (176.76 KB)

Παράρτημα 6.5.8 - Ανατολικό Τμήμα – Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (9.28 MB)

Παράρτημα 6.5.8 - Δυτικό Τμήμα – Εργαστηριακή Έκθεση Διατόμων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (834.45 KB)

Παράρτημα 6.5.9 – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Τσακάλι [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (197.27 KB)

Παράρτημα 6.5.9 – Ανατολικό Τμήμα – Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων για το Τσακάλι [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.8 MB)

Παράρτημα 6.6.0 - Υποστηρικτικό υλικό για τη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (310.8 KB)

Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.48 MB)

Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (13.5 MB)

Παράρτημα 6.6.3 – Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης εδάφους [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (10.51 MB)

Παράρτημα 6.6.4 - Μελέτη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (32.41 MB)

Παράρτημα 6.6.5 - Ποιότητα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.06 MB)

Παράρτημα 6.6.6 Μελέτη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (178.13 KB)

Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS00 - Εναλλακτική Θέση Α και Β [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4 MB)

Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.72 MB)

Κεφάλαιο 7 - Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (15.08 MB)

Παράρτημα 7 – Στοιχεία Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (791.04 KB)

Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (16.43 MB)

Παράρτημα 8 - Στοιχεία Μελέτης και Εκτίμησης Επιπτώσεων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (185.83 KB)

Παράρτημα 8.1 - Μοντέλα Διασποράς Αέριων [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.66 MB)

Παράρτημα 8.2 - Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS00 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.92 MB)

Παράρτημα 8.3 - Μελέτη Ελέγχου Θορύβου GCS01 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.63 MB)

Παράρτημα 8.4 – Έδαφος και Υπεδάφη [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (241.66 KB)

Παράρτημα 8.5 – Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (353.43 KB)

Παράρτημα 8.6 – Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.43 MB)

Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (5.85 MB)

Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (3.94 MB)

Παράρτημα 8.9-Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130009 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.31 MB)

Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.93 MB)

Παράρτη α 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (6.31 MB)

Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (320.52 KB)

Κεφάλαιο 9 - Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Πολιτιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1 MB)

Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (318.55 KB)

Παράρτημα 9 – Επίσημη Αλληλογραφία με τις Αρχές [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (96.04 MB)