Skip to main content

Η διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του TAP στην Ιταλία

Η ΜΠΚΕ του TAP μελετάται αυτή τη στιγμή από διάφορες ιταλικές κρατικές υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων και Αθλητισμού καθώς και από μια σειρά τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ΜΠΚΕ, στο πλαίσιο της προσήλωσης του έργου στα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, ο TAP είχε διαρκείς εκτενείς διαβουλεύσεις με τοπικούς κατοίκους και αρχές, ενσωματώνοντας τους προβληματισμούς τους στο έργο, όπου αυτό ήταν δυνατό, και απαντώντας χωρίς καθυστέρηση σε αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έλαβαν χώρα:

  • πλήρης αναθεώρηση της ΜΠΚΕ και σημαντικές τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο έργου ώστε να αντανακλά τα αποτελέσματα των διεξοδικών διαβουλεύσεων του TAP,
  • έγκαιρη παροχή πρόσθετης τεκμηρίωσης προκειμένου να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες των τοπικών πληθυσμών και αρχών.

ΜΠΚΕ Ιταλίας: ιστορικό και χρονολόγιο

Μάρτιος 2012: ο TAP υποβάλλει τη ΜΠΚΕ στο ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας Γαιών και Θαλασσών. Η έκθεση εκπονήθηκε σε συμμόρφωση με το ιταλικό δίκαιο και διεθνή πρότυπα όπως η περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC). Ο TAP διαβουλεύτηκε με τοπικές κοινότητες, διοικητικές υπηρεσίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συγκεντρώσεις τις παρατηρήσεις τους και να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες τους.

Δεκέμβριος 2012: ο TAP συμφωνεί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δοθεί παράταση στην ημερομηνία αίτησης της ΜΠΚΕ ώς τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτό δίνει στον TAP τη δυνατότητα να συνεχίσει τον ουσιαστικό διάλογό του με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τοπικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών, δήμων και πολιτών που ζουν μέσα και γύρω από την περιοχή του Lecce και του San Foca.

Σεπτέμβριος 2013: η επικαιροποιημένη ΜΠΚΕ του TAP υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και διαβιβάζεται για διαβούλευση σε όλες τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Αντικαθιστώντας εξ ολοκλήρου την προηγούμενη ΜΠΚΕ του TAP, το αναθεωρημένο έγγραφο περιγράφει τη νέα όδευση του TAP στην Ιταλία και ενσωματώνει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου του TAP με τις διοικητικές αρχές και τις τοπικές κοινότητες.

Η ΜΠΚΕ αναλύει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με το έργο, εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και περιγράφει με ποιο τρόπο θα αμβλυνθούν ή θα εξαλειφθούν με τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων. Περιγράφει επίσης πώς ο TAP θα επενδύσει σε τοπικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα.

Ορισμένες από τις βασικές αλλαγές στο έργο ήταν οι εξής:

  • Μετακίνηση του σημείου προσαιγιάλωσης στο λιμάνι San Foca, ανάμεσα στις παραλίες San Basilio και Chicalinda. Οι επιπτώσεις στον αιγιαλό θα αποφευχθούν με τη διάνοιξη μιας υπόγειας μικροσήραγγας μήκους περίπου 1500 μέτρων σε βάθος 10 μέτρων. Με τον τρόπο αυτό δεν θα προκληθεί βλάβη στην Ποσειδωνία, το προστατευόμενο θαλάσσιο φυτό της περιοχής, ενώ θα αποφευχθεί και η άσχημη εικόνα ή η όχληση στον αιγιαλό και στο παρακείμενο θαμνώδες χερσαίο οικοσύστημα, γνωστό ως «macchia Mediterranea».
  • Μείωση του μεγέθους και βελτιστοποίηση της χωροθέτησης του τερματικού σταθμού παραλαβής (PRT) του αγωγού στον δήμο Melendugno σε συνολική έκταση 12 εκταρίων, εκ των οποίων μόλις 3500 τ.μ. θα καταλαμβάνονται από κτίρια.
  • Σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) του τερματικού σταθμού μέσω της χρήσης ηλεκτρικών λεβήτων. Το μέτρο αυτό θα περιορίσει τις εκπομπές CO₂ σε ένα ποσοστό μόλις 0,6% επί των συνολικών εκπομπών του δήμου Melendugno, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας της Απουλίας.
  • Η μείωση του αριθμού και του μεγέθους των κτιρίων PRT, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τον συνήθη τύπο κατασκευών της περιοχής, π.χ. τα κτίσματα των αγροκτημάτων, θα περιορίσει την οπτική εντύπωση που θα δημιουργεί ο τερματικός σταθμός.

Όπως προβλέπει ο νόμος, η νέα τεκμηρίωση της ΜΠΚΕ διαβιβάστηκε για διαβούλευση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων και Αθλητισμού, στην Περιφέρεια Απουλίας, στην επαρχία Lecce και στον δήμο Melendugno.

Απρίλιος 2014: πρόσθετα έγγραφα για συμπερίληψη στην αίτηση της ΜΠΚΕ του TAP υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δραστηριοτήτων και Αθλητισμού, και σε όλες τις συναρμόδιες αρχές.

Η πρόσθετη τεκμηρίωση υποβλήθηκε μετά από αίτημα των υπουργείων και περιλαμβάνει ένα εκτενές αρχείο και 17 συνημμένα, που φτάνουν συνολικά τις 1200 και πλέον σελίδες, 50 πίνακες και ένα βίντεο. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε παρατηρήσεις του κοινού και την απάντηση του TAP στην αρνητική γνωμοδότηση της Περιφέρειας της Απουλίας για τη ΜΠΚΕ.

Διατύπωση παρατηρήσεων και σχολίων σε σχέση με την ΜΠΚΕ της Ιταλίας

Κάθε παρατήρηση ή σχόλιο σχετικά με το έγγραφο και τη διαδικασία της ΜΠΚΕ είναι ευπρόσδεκτο και μπορεί να διατυπώνεται μέσω των ακόλουθων διαύλων:

E-mail: esia-comments@tap-ag.com​
Ταχυδρομείο: Trans Adriatic Pipeline AG – Italy, Via IV Novembre, 149 – 00187, Rome, Ιταλία
Φαξ: + 39 06 45 46 94 444 

 

συνοδευτικό έγγραφο εργασίας

ESIA Italy (in English)

TAP submitted its updated Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea on 10th of September 2013. The latest stage in a process, started in March 2012, will now see the final documentation go to consultation with all relevant national, regional and local authorities.

Δείτε όλα τα έγγραφα

ESIA Italy (in Italian)

TAP submitted its updated Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea on 10th of September 2013. The latest stage in a process, started in March 2012, will now see the final documentation go to consultation with all relevant national, regional and local authorities.

Δείτε όλα τα έγγραφα

ESIA Italy - Additional documents (in Italian)

On 17 April 2014, well ahead of schedule, TAP submitted additional documents for integration into the ESIA application to the Ministry of Environment and of Cultural Heritage in Italy and to all the relevant authorities involved in the authorisation procedure.

Δείτε όλα τα έγγραφα

Δείτε περισσότερα έγγραφα αναφοράς